Visselblåsarfunktion

Nordic Vehicles visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden. Det ger oss även en möjlighet att agera och är ett viktigt verktyg för oss att kunna efterleva våra värderingar. Varje dag, året runt. För oss på Nordic Vehicle är det en självklarhet att ta ansvar och vi vill att alla människor som berörs av vår verksamhet ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Tack för att du hjälper oss att bidra till detta.

Anonymitet

Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym i din rapport.
Alla inkomna ärenden hanteras av företaget utesedda personal. Vi registrerar inte heller några IP-adresser.
Väljer du att vara helt anonym kan du eller din rapport inte spåras. Om du väljer att ange vem du är i din rapport kommer vi att hantera den enligt GDPR.

Skydd för den som rapporterar

I svensk rätt finns skydd för visselblåsare i bland annat grundlagarna, anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och i rättspraxis.

Vem kan rapportera

Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon helt utomstående. Du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter du har lämnat verksamheten.

Vad kan rapporteras

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom Nordic Vehicle som rör:

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer eller förskingring)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa, eller allvarlig påverkan på Nordic Vehicles vitala intressen.

Visselblåsarfunktionen hanterar endast ärenden som rör bolaget, nyckelpersoner eller personer i ledande ställning. För ärenden som rör exempelvis missnöje på arbetsplatsen, alkohol- och drogmissbruk eller mobbning, ber vi dig att vända dig till din närmaste chef eller Nordic Vehicles HR-avdelning.

Du behöver inte ha bevis för att rapportera din misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Vad du ska tänka på när du rapporterar

För att vi ska kunna utreda och gå vidare med ditt ärende på bästa sätt behöver du beskriva ditt ärende noggrant. Om du inte ger en fullständig beskrivning av händelsen/ärendet eller om det saknas nödvändig information, kan det hända att vi inte kan utreda ärendet ordentligt.

Det finns inga krav på bevis, men du behöver lämna uppgifterna i god tro och får inte göra det med skadligt uppsåt eller om du vet att anklagelsen är falsk.

Hur vi hanterar en rapport

Vi genomför en första bedömning av rapport för att avgöra om det är av sådan karaktär att det ska hanteras i visselblåsarfunktionen. Om vi beslutar att det ska rapporteras vidare kommer ärendet att hanteras av vår utsedda visselblåsarutrednings enhet.

När du gör en rapport får den ett unikt ärendenummer. Detta kan används för att skicka in eventuella kompletterande uppgifter eller för att få återkoppling i ärendet.

Du kan få återkoppling i ditt ärende när ärendet är utrett, om du anger kontaktuppgifter.

Rapportera

Fyll i förmuläret nedan för att göra en rapport.
Du som önskar rapportera muntligt kan göra så via att ringa vårt växelnummer 0457-450600.

    Jag vill få återkoppling på detta ärende från Nordic Vehicle (det förutsätter att du fyller i kontaktuppgifter)